מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של

shulmanchocolate.co.il   

באתר מוזיאון השוקולד של שולמן
כללי

לקוח יקר,

תנאי השימוש שלהלן מהווים הסכם מחייב בינך ובין חברת
 מוזיאון השוקולד של שולמן ח-פ 514732171 (להלן: החברה).
אנחנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש לפני רכישת מוצר באתר.
רכישת מוצר ו/או שירות באתר מהווה אישור להסכמתך לקבל את התנאים שלהלן.
כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם
ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר מוזיאון
השוקולד של שולמן יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או
תביעה כנגד מוזיאון השוקולד של שולמן ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה
תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד.
בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
אנו מאחלים לך קניה מהנה
תחומי השירות בכפוף לנוהלי העבודה של חברת השליחויות
*השירות שניתן במסגרת אתר מוזיאון השוקולד של שולמן מוענק בתחומי מדינת ישראל בלבד, ממטולה
ועד אשקלון! עפ"י חוקי המדינה (להלן: "אזור השירות")
השירות אינו ניתן לבסיסי צה"ל*
*אספקת מוצרים שנרכשו באתר מוזיאון השוקולד של שולמן אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא
בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
השירות למסירת החבילה באחריות הלקוח להיפגוש עם הנהג/ המשלוחן ברכב ההובלות ולא בכניסה
לדירה בכתובת שהוקלדה בהזמנה
מוצרי האתר
*מוצרי מוזיאון השוקולד של שולמן הינם מוצרי שוקולד המיוצרים ונמכרים במוזיאון השוקולד של שולמן
במפעל השוקולד בקיבוץ דפנה ואשר מועד אספקתם הוסכם על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה,
בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "הזמנה ואספקת המוצרים"
שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים")*
*מוזיאון השוקולד של שולמן אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר
*מוזיאון השוקולד של שולמן רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר
*הצגת המוצרים באתר תקבע על ידי מוזיאון השוקולד של שולמן מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מוזיאון
השוקולד של שולמן.
המחירים

מחירי המוצרים שמפורסמים באתר מוזיאון השוקולד של שולמן הינם מחירי המוצרים כפי
שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר מוזיאון השוקולד של שולמן. מוזיאון
השוקולד של שולמן תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא הודעה
מראש, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ)
דמי משלוח:
דמי המשלוח הנקובים מטה הינם בעבור הזמנה שנשלחת למען אחד.
כל מען מהווה הזמנה נפרדת
עבור הזמנות בסכום של מינימום 250 ₪ לא ייגבו דמי משלוח
לא מתקבלת הזמנה למשלוח מתחת לסכום המינימום 250 ₪
הזמנה ואספקת המוצרים:
המוצרים המופיעים באתר באריזות המתנה יסופקו באריזות אלו
מוצרים בודדים יסופקו בשקיות לוגו של מוזיאון השוקולד של שולמן
*קבלת הזמנות דרך האתר
ימים א –ה בשבוע החל מ 08:00 ועד השעה 18:00
הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 14:00 ייחשבו כהזמנות אשר התקבלו ביום למחרות
הזמנות שיתקבלו ביום חמישי ייחשבו כהזמנות אשר התקבלו ביום ראשון.
*זמן האספקה לכל המוצרים
זמן האספקה הוא עד 7 ימי עבודה
ניתן לאסוף את המוצרים בעצמכם בתיאום מראש מוזיאון השוקולד של שולמן – מפעל השוקולד,
קיבוץ דפנה בימים ב-ה מ – 10:00 ועד 16:00 ללא חיוב בדמי משלוח
ביטול/שינוי הזמנה יכול להתבצע רק באמצעות שירות הלקוחות הטלפוני:
054-5902198
טיב ואיכות המוצרים:
כל המוצרים היוצאים ממפעלנו הינם טריים,
הם יוצרו ונארזו תוך שמירה על דרישות הייצור הקפדניות ביותר ובאישור משרד הבריאות.
טל שירות לקוחות: 054-5902198
מייל שרות לקוחות:
shulmanchocolate@gmail.com
אחריות
מוזיאון השוקולד של שולמן אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן:
"נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח מראש מוזיאון השוקולד של שולמן ישיר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה
מרכישה המתבצעת באתר מראש מוזיאון השוקולד של שולמן ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם
כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת
באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת
הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע
על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח מראש מוזיאון השוקולד של שולמן ישיר וכד'.
הלקוח ישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או מראש מוזיאון
השוקולד של שולמן ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות

בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת
ההזמנה וכיוצא באלה טעויות
הלקוח פוטר את מראש מוזיאון השוקולד של שולמן מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול
להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
מוזיאון השוקולד של שולמן לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול
להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך
לא רק – מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
מוזיאון השוקולד של שולמן לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא
שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או
פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי
תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
מוזיאון השוקולד של שולמן לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או
בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו מראש מוזיאון השוקולד של
שולמן ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם מראש למוזיאון השוקולד של
שולמן ו/או מי מטעמה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מראש מוזיאון השוקולד של שולמן בסכום נזק
העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח
אבטחת מידע פרטיות
האתר נוקט אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית
SSL
דרך חברה שדואגת לאבטחת המידע.

 כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית רק ע"י חברת
paypal  
אשר לה הידע הניסיון והטכנולוגיה לשמור על הנתונים באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתנו ו/או
הנובעים מכוח עליון, אתר מוזיאון השוקולד של שולמן לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר
שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

***מוזיאון השוקולד של שולמן שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה
הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי מראש מוזיאון השוקולד של שולמן בגין שינוי כאמור.
מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר מוזיאון השוקולד של שולמן לראשונה, וכל
פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

he_IL
0
    0
    סל